Saphir du Sri-Lanka – 3,67 Carats – Unheated

Saphir du Sri-Lanka – 3,67 Carats – Unheated