Saphir du Sri-Lanka – 3,67 Carats – Unheated – 08

Saphir du Sri-Lanka – 3,67 Carats – Unheated – 08